Skip to the content

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNATIONAL PALLET POOL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNATIONAL PALLET POOL B.V.

2. DEFINITIES

Aanbod: een door IPP schriftelijk gedaan aanbod;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Collectiepunten: elk punt in de keten waarbij Materialen niet meer belast of
beladen zijn;

Contractspartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee IPP een Overeenkomst heeft gesloten;

IPP: de besloten vennootschap International Pallet Pool B.V. (KvK:
17112231) statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5651
GR) Eindhoven aan het Schakelplein 14-16, gebruiker van deze

Materiaal: het aan IPP in eigendom toebehorende emballagemateriaal
en ladingdragers, zoals pallets, opzetwanden, bakken, kisten, kratten en vaten;

Order: elke afzonderlijke door Contractspartij geplaatste bestelling;

Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen IPP en Contractspartij;

Partijen: IPP en Contractspartij gezamenlijk;

 

2. ALGEMEEN


2.1. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod, Order, Overeenkomst en alle (overige) rechtsbetrekkingen tussen IPP en Contractspartij.

2.2. Als de Overeenkomst definities en/of bepalingen bevat die afwijken van de Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.

2.3. Bij strijd tussen, dan wel onduidelijkheid over, vertalingen van de tekst van de Algemene Voorwaarden, prevaleert steeds de tekst van de in de Nederlandse taal opgestelde Algemene Voorwaarden.

2.4. Als een bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden of op andere gronden daarop door Partijen geen beroep kan worden gedaan, heeft IPP het recht die bepaling te vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling. Daarbij wordt het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht genomen. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht

2.5. IPP behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de Overeenkomst te wijzigen. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is automatisch van toepassing op iedere Overeenkomst, zodra deze door IPP kenbaar is gemaakt.

2.6. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

3. AANBIEDINGEN

3.1. Ieder Aanbod is vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevat. Ook alle eventueel door IPP gepubliceerde of gehanteerde catalogussen, brochures, prijslijsten en dergelijke zijn vrijblijvend.

3.2. Indien een Aanbod een termijn voor aanvaarding bevat en/of andere specifieke voorwaarden vermeldt, kan dat Aanbod alleen door Contractspartij worden aanvaard door binnen de daartoe gestelde termijn het Aanbod te accepteren en/of aan de gestelde voorwaarden te voldoen.


4. ORDER

4.1. Uiterlijk op de eerste dag van elke maand verstrekt de Contractspartij aan IPP een nietbindende forecast van zijn verwachte orders voor Pallets voor elk van de volgende 13 weken.

4.2. Door Contractspartij geplaatste Orders kunnen niet worden herroepen of worden
geannuleerd zonder de voorafgaande toestemming van IPP, aan welke toestemming IPP
voorwaarden kan verbinden.

5. OVEREENKOMST

5.1. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat IPP de totstandkoming van de
Overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd, tenzij het Aanbod een termijn voor aanvaarding bevat. In dat geval komt de Overeenkomst tot stand zodra het Aanbod door Contractspartij wordt aanvaard binnen de daartoe gestelde termijn.

5.2. Indien de aanvaarding door Contractspartij afwijkt van het Aanbod, komt de Overeenkomst pas tot stand indien deze afwijkende aanvaarding schriftelijk door IPP wordt bevestigd.

5.3. Indien de bevestiging van IPP afwijkt van de Order, gelden de bepalingen in de bevestiging van IPP.

5.4. Na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen van de Overeenkomst, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van IPP of namens IPP gedaan door verkopers, agenten, vertegenwoordigers, door IPP ingeschakelde derden, of andere tussenpersonen, binden IPP slechts als deze door daartoe bevoegde persoon schriftelijk namens IPP zijn bevestigd.

6. EIGENDOM

6.1. Contractspartij erkent dat de Materialen in eigendom zijn en altijd zullen blijven van IPP en dat Contractspartij geen andere rechten daarop heeft dan als huurder. Contractspartij zal niets doen of toelaten waardoor de rechten van IPP worden of kunnen worden aangetast.

6.2. Contractspartij is niet gerechtigd om de Materialen te verkopen, onderverhuren, verpanden of anderszins te bezwaren.

6.3. Contractspartij zal er maximaal toe bijdragen dat derden zich ervan bewust zullen zijn dat de eigendom van de Materialen bij IPP berust. Tevens zal Contractspartij IPP maximaal ondersteunen bij het doen laten gelden van haar eigendomsrecht bij derden.

6.4. IPP is gerechtigd om de voorraad gehuurde Materialen bij Contractspartij jaarlijks te
inspecteren.


7. LEVERING

7.1. Het aantal Materialen zoals daadwerkelijk door IPP geleverd, kunnen afwijken van de in de Order genoemde aantallen; dergelijke afwijkingen gelden niet als een tekortkoming aan de zijde van IPP.

7.2. De in de Overeenkomst genoemde levertermijnen hebben een indicatief karakter en gelden nooit als fatale termijnen.

8. VERPLICHTINGEN CONTRACTSPARTIJ

8.1. Contractspartij zal de ontvangen Materialen gebruiken voor het doel waarvoor de Materialen naar hun aard geschikt zijn en Contractspartij zal de Materialen met zorg behandelen en opslaan.

8.2. Contractspartij zal haar afnemers en logistieke tussenlocaties informeren dat de Materialen geen onderdeel uitmaken van de verkoop en te allen tijde eigendom blijven van IPP. Dit zal door Contractspartij worden gedaan door middel van:

(a) een brief, verzonden aan de afnemers van Contractspartij die Materialen
ontvangen, waarin de regels voor het gebruik van Materialen worden uitgelegd
wanneer deze afnemers voor het eerst Materialen ontvangen, met inbegrip van de
regels zoals uiteengezet in dit artikel van de Algemene Voorwaarden; en
(b) een opmerking op elke CMR en alle andere relevante verzenddocumenten, in
verband met zendingen op Materialen die daarvoor worden gebruikt te allen tijde
eigendom zijn en blijven van IPP en op verzoek beschikbaar moeten worden gesteld
om door IPP te worden opgehaald.


8.3. Contractspartij communiceert binnen 14 dagen - na verzending van de Materialen - aan IPP de verzendgegevens / dispatch. Contractspartij is te allen tijde verantwoordelijk voor de dispatch, de juistheid, volledigheid en opvolging hiervan.

8.4. Contractspartij informeert haar afnemers dat zij op verzoek van IPP de Materialen beschikbaar moeten stellen om door IPP te worden opgehaald. Dit betekent dat de afnemers de Materialen dienen leeg te maken, de Materialen moeten scheiden van andere goederen, de Materialen veilig moeten opslaan en stapelen en op het voertuig moeten laden dat de Materialen ophaalt.

8.5. Het staat IPP vrij om Collectiepunten te weigeren. Indien Contractspartij Materialen verzendt naar Collectiepunten die door IPP zijn geweigerd en/of Materialen naar een ander door IPP niet geaccepteerd punt verstuurt, kan IPP bij de Contractspartij kosten in rekening brengen, onverminderd haar recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen.


9. BETALING

9.1. Alle facturen dienen door Contractspartij te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. Deze termijn geldt als een fatale termijn, bij het verstrijken waarvan Contractspartij in verzuim verkeert.

9.2. Indien Contractspartij in verzuim verkeert, heeft IPP het recht haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9.3. Daarnaast is Contractspartij, onverminderd de overige rechten van IPP, zonder verdere aankondiging of ingebrekestelling, over de periode waarin Contractspartij in verzuim verkeert de toepasselijke wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, verschuldigd.

9.4. Het is Contractspartij niet toegestaan haar betalingsverplichtingen op te schorten of haar vorderingen die zij op IPP stelt te hebben, te verrekenen.

9.5. Indien Contractspartij in staat van faillissement is verklaard of een besluit tot liquidatie heeft genomen, zijn alle vorderingen van IPP op Contractspartij direct opeisbaar.

9.6. IPP is te allen tijde gerechtigd een vooruitbetaling te verlangen van het door de Contractspartij verschuldigde bedrag en/of te verlangen dat de Contractspartij tot zekerheid van de nakoming van al zijn verplichtingen op eerste verzoek van IPP meewerkt aan het stellen van genoegzame
zekerheid.

9.7. Eventuele schriftelijke overeengekomen betalingskortingen vervallen indien de betalingen niet binnen de nader overeengekomen betalingstermijn zijn ontvangen.

10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. IPP is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, op welke grond dan ook, die
Contractspartij lijdt als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van leidinggevende(n) van IPP.

10.2. IPP is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van Contractspartij. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan: gederfde winst, geleden verliezen, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

10.3. Contractspartij vrijwaart IPP tegen aanspraken van derden ter zake van schade of verlies waarvoor IPP haar aansprakelijkheid jegens Contractspartij heeft uitgesloten en/of beperkt.

10.4. In geval van enige vordering van een derde met betrekking tot Materialen, zal Contractspartij IPP onmiddellijk in kennis stellen van een dergelijke vordering en alle relevante informatie daarover verstrekken. Contractspartij verzamelt en bewaart alle informatie en bewijzen die van belang kunnen zijn in het kader van een dergelijke vordering. Contractspartij zal eventuele specifieke instructies van IPP met betrekking hiertoe opvolgen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IPP aanvaardt Contractspartij geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enige vordering van een van haar afnemers of enige andere derde in verband met (het gebruik van) Materialen.

11. VERZEKERING

11.1. Contractspartij is verplicht de Materialen bij een solide verzekeringsmaatschappij, op basis van allrisk, te verzekeren en verzekerd te houden, voor de vervangingswaarde, tegen alle te verzekeren risico’s en schade, in het bijzonder maar niet beperkt tot, brand, diefstal en aansprakelijkheid, tot de teruggave aan IPP.

12. BEËINDIGING

12.1. IPP is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst zonder nader ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk op te zeggen – zonder enige schadevergoeding jegens Contractspartij gehouden te zijn en onverminderd het recht van IPP schadevergoeding van Contractspartij te vorderen

(a) Contractspartij tekortschiet in de nakoming van één of meer verplichtingen uit de
Overeenkomst;
(b) Contractspartij in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft
aangevraagd, zijn bedrijfsvoering staakt en/of beslag wordt gelegd op een
aanzienlijk deel van zijn vermogen;
(c) de zeggenschap (direct of indirect), onder meer op (in)direct bestuurs- en/of
aandeelhoudersniveau, over de Contractspartij, geheel of gedeeltelijk wijzigt.
12.2. Indien de Overeenkomst op basis van de in lid 1 van dit artikel genoemde gronden is opgezegd of op grond van artikel 9.2 is ontbonden, zal door IPP, onverminderd haar recht om schade te vorderen, een vergoeding van de volgende kosten worden gevorderd onder meer, maar niet uitsluitend bestaande uit:


(a) de afwaardering van de in voorraad gehouden Materialen die noodzakelijk zijn voor
de juiste nakoming van de Overeenkomst tot en met de oorspronkelijke einddatum
van de Overeenkomst;
(b) overheadkosten voor het aantal overgebleven bewegingen;
(c) retourkosten voor het retourneren van de Materialen van fabrieken naar
opslagplaatsen;
(d) reparatiekosten voor Materialen;
(e) compensatie van de misgelopen termijnen als gevolg van vroegtijdige
contractbeëindiging. De hoogte van de termijnen zal worden gebaseerd op het
gemiddelde van de termijnen in de afgelopen 12 (twaalf) maanden.

12.3. De hiervoor vermelde schade zal worden betaald binnen 30 (dertig) dagen na de datum van contractbeëindiging.

12.4. In elk geval van beëindiging van de Overeenkomst door IPP of door de Contractspartij zal elk materiaalverlies moeten worden vergoed. De verliezen zullen zichtbaar zijn na terugkeer van alle Materialen bij IPP.

13. RETOUR MATERIALEN

13.1. Indien de Contractspartij een overschot aan Materialen heeft, kunnen deze door de
Contractspartij geretourneerd worden naar een IPP depot, ofwel kunnen ze door IPP worden opgehaald. In het laatste geval zullen de gemaakte transportkosten door IPP bij de Contractspartij in rekening worden gebracht.

13.2. Na het einde van de Overeenkomst, zal de Contractspartij de Materialen op kosten van de Contractspartij gereinigd en – afgezien van normale slijtage van het Materiaal bij gebruik door de Contractspartij – binnen 30 dagen na het einde van de Overeenkomst aan IPP teruggeven door de Materialen – na consultatie van en goedkeuring door IPP - ter beschikking te stellen in de gebruiksruimte c.q. opslagruimte van het filiaal van IPP waar IPP de Materialen aan de Contractspartij ter beschikking heeft gesteld en wel gedurende de normale openingstijden van dat filiaal, dan wel bij een Collectiepunt.

13.3. De Materialen dienen door de Contractspartij te worden leeggehaald en te worden gestapeld en aan IPP ter beschikking te worden gesteld in de gebruiksruimte c.q. opslagruimte zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.

14. GEHEIMHOUDING

14.1. Partijen verbinden zich te allen tijde het bepaalde in de Overeenkomst en alle informatie, met inbegrip en zonder beperking van informatie met betrekking tot prognoses, prijzen, kortingen, afhandelingskosten, verkoopstatistieken, markten, inventarisinformatie, klanten, personeel en technische operationele en administratieve systemen van de andere partij en van de klanten van de andere partij, strikt vertrouwelijk te behandelen en geheim te zullen houden en dergelijke informatie niet te gebruiken of openbaar te maken, tenzij dit noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst.

14.2. De verplichting tot geheimhouding van de informatie is niet van toepassing in het geval de informatie op het moment dat zij wordt uitgewisseld reeds van openbare bekendheid is of de informatie nadat zij wordt uitgewisseld van openbare bekendheid wordt.

15. OVERMACHT

15.1. Van overmacht aan de zijde van IPP is sprake als IPP verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen als gevolg van omstandigheden die buiten de schuld of risicosfeer van IPP zijn ontstaan. Daarvan is onder meer, maar niet uitsluitend, sprake in geval van brand, explosie, fabrieksstoring, staking, arbeidsgeschillen, gebrek aan of falen van transportfaciliteiten, epidemie, gebrek aan of falen van bevoorradingsbronnen of arbeidskrachten, revolutie, burgerlijke onlusten, (dreiging van) terrorisme, blokkade of embargo of enige wet of bevel, proclamatie, verordening, eis of vereiste van enige nationale of lokale overheid of autoriteit en alle gebeurtenissen en omstandigheden die niet kunnen worden vermeden en die de levering van Materialen verhinderen of beperken.

15.2. In geval van verhindering tot uitvoering van de Overeenkomst als gevolg van overmacht is IPP gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste 4 (vier) maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat IPP tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is IPP bevoegd en aan het einde daarvan is IPP verplicht te kiezen voor de uitvoering dan wel voor de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.

16. GESCHILLEN

16.1. Op de rechtsverhoudingen tussen Partijen, van welke aard dan ook, is Nederlands recht van toepassing.

16.2. De rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen tussen Partijen kennis te nemen, tenzij dit in strijd is met dwingend
recht.

Contactgegevens

International Pallet Pool B.V.
Het Schakelplein 14-16
5651 GR Eindhoven
The Netherlands
info@ipp-pooling.com
+31(0)40 266 2110